AGV

Inleiding 

De app Les Folles Aventures de Louison Pignon, gecreëerd en beheerd door de agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme van de Aisne en de Oise, biedt een augmented geocaching-activiteit in de vorm van een spel. De app biedt de spelers de mogelijkheid om de bestemmingen van de Aisne en de Oise (voornamelijk rond de EuroVelo 3) en hun rijkdom (historisch, cultureel, industrieel en natuurlijk erfgoed, knowhow, verhalen en legendes, sportieve activiteiten, enz.) te ontdekken. 

Er worden doosjes, "caches" genoemd, in de natuur verstopt. Het doel van het spel is om met uw smartphone de locaties en de schatten op die locaties te ontdekken (met name verzamelbadges met de afbeelding van de warhoofden en Louison Pignon). 

De speler downloadt de mobiele app Les Folles Aventures de Louison Pignon gratis via Google Play of de App Store. Hij moet dan een account aanmaken om toegang te krijgen tot het spel. Tenslotte kan de speler zijn route kiezen en moet hij de geolocatie activeren om deze te starten. 

De keuze van de route kan worden bepaald volgens verschillende criteria: het thema, de moeilijkheidsgraad, de afstand of de geografische ligging.

Tijdens de spelfase visualisert de speler zijn positie op de kaart en gaat hij van etappe naar etappe. Via de mobiele app voert hij de oplossingen voor de raadsels langs de route in, zodat de gps-coördinaten van de cache worden weergegeven. Hij moet dan de doos met de badges met de afbeelding van het belangrijkste warhoofd van de route vinden, er desgewenst één wegnemen en de cache terugplaatsen zoals hij hem gevonden heeft. 

Zijn spelscores worden geregistreerd op de app en weergegeven voor de andere spelers. Naast zijn gebruikersnaam en departement en/of land van herkomst (verplicht), kan hij ook een profielfoto, biografie, reviews en foto's delen. 

De huidige routes worden voornamelijk per fiets gevolgd. Er zijn wel stukken die te voet kunnen worden afgelegd. 

Doel 

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV" genoemd) is het vaststellen van de regels voor het spel Les Folles Aventures de Louison Pignon (hierna "het Spel" genoemd), dat is gecreëerd en wordt beheerd door de agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme van Aisne en Oise (hierna "Aisne Tourisme" en "Oise Tourisme" genoemd).  

Deze AGV hebben betrekking op de deelnemende gebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd) en bepalen de gebruiksregels van de website louison-pignon.com en de mobiele app Les Folles Aventures de Louison Pignon, evenals de regels voor deelname aan het spel.  Elke deelname aan het spel moet in overeenstemming zijn met deze AGV.  

Definities

In deze AGV heeft elk van de volgende begrippen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of zij in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de betekenis die er hieronder uitdrukkelijk aan wordt toegekend:  

 • "App" verwijst naar de mobiele app Les Folles Aventures de Louison Pignon uitgegeven en geleverd door Aisne Tourisme en Oise Tourisme die toegang geeft tot het Spel, gratis te downloaden via de App Store voor Apple-toestellen en de Google Play Store voor toestellen die draaien op het Android-systeem van Google.  De app omvat inhoud, besturingssystemen, tools (programmering, navigatie, enz.), databases en documentatie. Updates en nieuwe versies kunnen door beide ADT's beschikbaar worden gesteld.
 • "Inhoud": verwijst naar alle publicaties van de Gebruiker via de app of de website louison-pignon.com, met inbegrip van teksten, afbeeldingen en foto's.  De bovenvermelde inhoud zal openbaar zijn en kan worden geraadpleegd door andere Gebruikers en derden: gebruikersnaam, profielfoto, foto's en reviews geplaatst via de website of mobiele app, spelscores van de Gebruiker, woonplaats, biografie.
 • "Aisne Tourisme en Oise Tourisme" verwijst naar de twee agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme die eigenaar en beheerder zijn van het Spel Les Folles Aventures de Louison Pignon. Beide zijn verenigingen volgens de Franse wet van 1901, met maatschappelijke zetels in respectievelijk:
  • Parc Foch, Avenue du Maréchal Foch – 02700 LAON Cedex
  • 22 Place de la Préfecture - 60000 BEAUVAIS.
 • "Gebruiker": verwijst naar een meerderjarige natuurlijke persoon (of een minderjarige die vooraf toestemming heeft gekregen van zijn ouders of voogd en onder hun toezicht staat bij deelname aan het Spel), die aan het Spel deelneemt voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder direct of indirect winstoogmerk.
 • “Site" verwijst naar de website van Les Folles Aventures de Louison Pignon op het volgende adres: louison-pignon.com.
 • "AGV" verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden

Definitie en monitoring van de routes

Aisne Tourisme en Oise Tourisme organiseren het Spel in samenwerking met de toeristische diensten en de vrijwilligers van de EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) (openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking).    

De twee ADT's kiezen de routes en caches in samenwerking met de toeristische diensten en hun lokale overheid(en).  Zij verbinden zich ertoe om in samenwerking met de betrokken gemeente(n) de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de voorgestelde wegen te controleren.

Ondanks de zorg die besteed is aan de validering van de aldus bepaalde routes, kunnen Oise Tourisme en Aisne Tourisme niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken van een doorgangsvergunning, voor het onderhoud van wegen of voor enig ander probleem bij de doorgang.

Om eventuele problemen op een route te melden, kan u contact opnemen met Oise Tourisme en Aisne Tourisme (pignonlouison@gmail.com).

Toegang tot het Spel

Deelname aan het Spel vindt plaats nadat de App op de mobiele terminal van de Gebruiker is gedownload.

Door de App op zijn mobiele terminal te installeren en/of zich toegang tot de App te verschaffen, aanvaardt de Gebruiker onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud het geheel van de hieronder omschreven AGV.

De App kan gratis worden gedownload via de App Store en Google Play Store. Voor toegang tot en gebruik van de App dient de Gebruiker toegang te hebben tot het internet en een compatibele telefoon of mobiele terminal.  De voorwaarden voor deze compatibiliteit worden gespecificeerd in de twee stores.

De softwareversie van de App kan regelmatig worden geüpdatet. Ze wordt met name via de stores aan de Gebruikers meegedeeld.

De App is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

Geolocatiegegevens

Om het Spel te starten moet de Gebruiker over een mobiele terminal met geolokalisatie beschikken. Dankzij deze geolokalisatie kan hij zijn positie op de route zien, de locatie van de etappes van de route bekijken en op de App de voortgang van de andere deelnemers volgen.

De Gebruiker die de App gebruikt, activeert rechtstreeks de geolocatiefunctie in de instellingen van zijn mobiele terminal en moet ermee akkoord gaan dat de App hiervan gebruik maakt, anders werkt het Spel niet.

Verplichtingen van de gebruiker  

Verplichtingen van de gebruiker met betrekking tot het verloop van het Spel

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • Een route te kiezen met een moeilijkheidsgraad die past bij zijn leeftijd en lichamelijke conditie en die van de deelnemers die hem vergezellen. Indien nodig, kan hij contact opnemen met de toeristische dienst waarmee een samenwerking loopt;
 • Te controleren of de route in onderhoud is om het goede verloop van het Spel te garanderen;
 • De wegen die hij heeft genomen en gekozen, te respecteren;
 • Geen particuliere eigendommen te betreden die zich in de buurt van de voorgeschreven routes bevinden en deze op geen enkele manier te beschadigen;
 • Geen bederfelijke levensmiddelen, voorwerpen niet voor verkoop, gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die de gevoeligheid van de Gebruikers, in het bijzonder de jongsten, op enige wijze kunnen krenken, in de caches te leggen;
 • De verkeersregels na te leven, ook in het geval van spelers op de fiets.

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de App en de Site

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • De App of de Site niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, op welke wijze of in welke vorm dan ook;
 • Geen software of procedés te gebruiken om de inhoud van de App en/of de Site te kopiëren zonder toestemming van Oise Tourisme en Aisne Tourisme;
 • De App of de Site niet te exporteren en deze niet samen te voegen met andere computerprogramma's;
 • De App en/of de Site geheel of gedeeltelijk niet aan te passen, te transcriberen, te wijzigen, te arrangeren, te compileren, te decompileren, te assembleren of te transcoderen;
 • Geen systemen te installeren die de App en/of de Site kunnen hacken.

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot Inhoud die op de App en de Site is gepubliceerd

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • De toestemming te verkrijgen van de personen die betrokken zijn bij de Inhoud die zij publiceert via Les Folles Aventures de Louison Pignon;
 • Het portretrecht, het auteursrecht, het recht op privacy en in het algemeen alle rechten van de personen die betrokken kunnen zijn bij de door de Folles Aventures de Louison Pignon gepubliceerde Inhoud, te respecteren;
 • Zich te onthouden van het publiceren van Inhoud die lasterlijk, beledigend, discriminerend, aanzet tot haat of op enigerlei wijze in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Gebruik van via de App verkregen kortingsbonnen

Het ontsluiten van bepaalde caches geeft toegang tot kortingsbonnen van commerciële aanbieders.

Elke bon is genummerd en kan slechts eenmaal worden gebruikt tijdens de op de bon vermelde geldigheidsperiode.

De levering van de goederen en/of diensten waarop de bons betrekking hebben, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de dienstverleners die ze leveren, onder hun volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid.

Oise Tourisme en Aisne Tourisme zijn ten opzichte van de Gebruikers niet gebonden door enige garantieverplichting van welke aard ook betreffende de levering van deze goederen en/of diensten.

Gebruik van de App voor fietsroutes

Op de fietsroutes die speciaal voor fietstochten zijn aangepast herinneren Aisne Tourisme en Oise Tourisme eraan dat de verkeersregels voor alle Gebruikers gelden.

Artikel R412-6-1 van het Franse verkeersreglement bepaalt dat het gebruik van een telefoon door de bestuurder van een voertuig in het verkeer verboden is.

Het is de bestuurder van een voertuig in het verkeer ook verboden om enig apparaat dat geluid kan voortbrengen in het oor te dragen, met uitzondering van elektronische hoorapparaten.

De Gebruiker moet in voorkomend geval uitgerust zijn met een geschikt systeem dat voldoet aan de eisen van het verkeersreglement (bijvoorbeeld een houder voor een gps of voor een mobiele terminal).

Om het Spel veilig te kunnen spelen, geeft de App de nabijheid van een etappe, een gevaar of een aanwijzing aan door middel van een geluidssignaal, om de toegang tot informatie onderweg te vergemakkelijken.

Aisne Tourisme en Oise Tourisme kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verkeersovertredingen of incidenten die zich tijdens de fietstocht voordoen.

Persoonsgegevens

De 2 agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme (ADT) Aisne Tourisme en Oise Tourisme zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Persoonsgegevens worden verzameld op de App en op de Site (waarop de Gebruiker een account aanmaakt).

Het betreft de volgende gegevens van de Gebruiker:

 • zijn gebruikersnaam / teamnaam,
 • zijn e-mailadres,
 • het departement van zijn woonplaats en / of land van verblijf
 • de geolocatiegegevens

Met deze verplichte gegevens kan elke Gebruiker:

 • inloggen op de App,
 • Les Folles Aventures de Louison Pignon interactief spelen (invoeren van reviews, uploaden van foto's, deelnemen aan wedstrijden),
 • zijn spelscores opslaan en volgen,

De gebruiker kan ook volgende zaken opslaan:

 • zijn profielfoto,
 • zijn biografie,
 • foto's van zijn routes met daarop één of meer mensen die deze routes volgen.

De Gebruiker verklaart dat hij ervan op de hoogte is dat zijn spelscores ook automatisch wordt weergegeven.

De gegevens van de Gebruiker worden bewaard zolang zijn account actief is, een status die de 2 agentschappen voor de ontwikkeling van toerisme (ADT) Aisne Tourisme en Oise Tourisme elk jaar controleren door het invoeren van een mystery word.

De gegevens van personen die langer dan 3 jaar als inactief worden beschouwd, worden geanonimiseerd. Ze worden bewaard zonder mogelijkheid tot identificatie, voor statistische doeleinden.

Elke Gebruiker kan te allen tijde toegang vragen tot zijn gegevens en zijn recht op rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en verzet tegen de verwerking van zijn gegevens uitoefenen door contact op te nemen met: rgpd@oisetourisme.com.

Zij kunnen hun rechten, mits bewijs van identiteit, ook per post uitoefenen op het volgende adres:

ADT Oise Tourisme - Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) - 22 Place de la Préfecture - 60000 BEAUVAIS - Frankrijk

Hij kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit indien Oise Tourisme of Aisne Tourisme hem ondanks zijn aanmaningen niet antwoorden.  In Frankrijk is dit de CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.

Zie privacybeleid voor meer informatie.

Beperking van de aansprakelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software die op zijn computer en telefoonapparatuur zijn opgeslagen, te beschermen tegen elke inbreuk.

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de kenmerken en beperkingen van het internet en in het bijzonder de functionele kenmerken en technische prestaties van het internet; problemen in verband met de verbinding met en/of de toegang tot de websites; problemen in verband met beschikbaarheid en netwerkcongestie; problemen in verband met het uitvallen of de verzadiging van netwerken; problemen in verband met doorvoer, toegang tot online gezette informatie, responstijden voor het weergeven, raadplegen, opvragen of anderszins overdragen van gegevens; onderbrekingen, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of hacking, risico's op besmetting door eventuele virussen die op deze netwerken circuleren, enz. waarvoor Oise Tourisme en Aisne Tourisme niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Bovendien wijzen de twee ADT's alle verantwoordelijkheid af tijdens het Spel:

 • in geval van misbruik van de terminal en/of een incident in verband met het gebruik van de terminal;
 • in geval van schade van welke aard ook aan de Gebruikers, hun terminals, hun computer- en telefoonapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens.

Oise Tourisme en Aisne Tourisme zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen die door de Gebruikers op zoek naar caches worden genomen.  De gebruiker wordt verzocht eventuele problemen te melden aan de plaatselijke toeristische dienst of aan de sponsors van het Spel (pignonlouison@gmail.com).

Varia

Wijzigingen in de AGV

De toepasselijke AGV zijn die welke gelden op de datum waarop de Gebruiker aan het Spel deelneemt.

Oise Tourisme en Aisne Tourisme behouden zich het recht voor om te allen tijde alle of een deel van de bepalingen van deze AGV zonder voorafgaande kennisgeving van of informatie aan de Gebruikers te wijzigen om ze aan te passen aan technische, juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen of bij de invoering van nieuwe diensten.

Alle wijzigingen die eventueel door Oise Tourisme en Aisne Tourisme in de GVU worden aangebracht, worden ter kennis van de Gebruikers gebracht door ze eenvoudigweg online te zetten.  Zij worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke Gebruiker die aan het Spel deelneemt nadat zij online zijn geplaatst.

Reviews

U kan ons uw reviews, opmerkingen en suggesties ter verbetering van het huidige aanbod sturen door contact met ons op te nemen via de sociale netwerken of per e-mail (pignonlouison@gmail.com). Suggesties zijn een vorm van Gebruikersinhoud.

Ontevredenheid / Klacht

In geval van ontevredenheid kan de dienstverlener een klacht indienen bij de afdeling Kwaliteit van het Agence Oise Tourisme, door een e-mail te sturen naar: qualite@oisetourisme.com.

Geschillen

Elk conflict of geschil dat kan ontstaan over de interpretatie en/of toepassing van de AGV en dat niet via minnelijke schikking kan worden opgelost, valt automatisch onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Parijs.

Nietigheid

Indien een bepaling van de AGV nietig of ongeschreven wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dit verband behouden Aisne Tourisme en Oise Tourisme zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in elke bepaling van de AGV die nietig of ongeschreven wordt verklaard.

Toepasselijk recht

De AGV zijn onderworpen aan het Franse recht, het enige recht dat op dit gebied van toepassing is.

De AGV zijn opgesteld in het Frans, de enige taal die op dit gebied van toepassing is. Vertalingen van de AGV hebben een louter informatief karakter.

Contact

Alle vragen met betrekking tot het Spel en/of de diensten kunnen worden gericht aan Aisne Tourisme en Oise Tourisme door een e-mail te sturen naar pignonlouison@gmail.com.